WARUNKI REZERWACJI I REZYGNACJI HOTEL ROOMS & APARTMENTS POLARIS

1. Rezerwacji można dokonać poprzez telefoniczne zamówienie pobytu lub poprzez wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail). Po dokonaniu rezerwacji, na wskazany adres e-mail zostanie wysłany dokument będący potwierdzeniem rezerwacji wraz z warunkami rezerwacji.

2. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie 2 dni roboczych (od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji) w wysokości 40 % całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.

3. Zadatek powinien być wpłacony na konto obiektu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgoda Gościa. Tytuł wpływu powinien zawierać: imię, nazwisko, termin pobytu.

konto firmowe:

Hotel Rooms & Apartaments Polaris s.c.,
Natalińska 14,
05-805 Otrębusy

PKO BP 58144013870000000015485442

4. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu przyjazdu w recepcji hotelu podczas zameldowania.

5. Wpłacając zadatek prosimy o informację, czy będzie potrzebna faktura oraz podanie dokładnych danych w przypadku konieczności jej wystawienia. FV może zostać wystawiona tylko w dniu wystawienia paragonu.

6. Wpływ zadatku na konto, a tym samym potwierdzenie rezerwacji hotel potwierdzi droga e-mailową.

7. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku, a w szczególności nie przybycia, skrócenia pobytu w deklarowanym i potwierdzonym terminie.

8. Anulacja rezerwacji jest możliwa z zastrzeżeniem potrącenia kosztów:

*Powyżej  60 dni przed rozpoczęciem  pobytu- zwrot 90% wpłaty

*Więcej niż 30 dni  przed  rozpoczęciem pobytu- zwrot 50% kwoty

* 30 dni i mniej przed rozpoczęciem pobytu- brak zwrotu

9. Zadatek nie może być wykorzystany jako pokrycie kosztów częściowego(skróconego) pobytu.

10. Potwierdzona wpłatą zadatku rezerwacja określa ściśle miejsce i termin pobytu

11. Nie ma możliwości zmiany terminu potwierdzonego pobytu w rozliczeniu wpłaconego zadatku w okresie nie krótszym niż 30dni od planowanej daty przyjazdu, o ile jest taka dostępność.

12. Reklamacje związane z pobytem należy składać pisemnie na adres: Hotel Rooms & Apartments POLARIS s.c., ul. Natalińska 14, 05-805 Otrębusy lub na adres email rezerwacje@krynica-morska-polaris.pl. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

UWAGA!

Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

USTAWA O VAT

art. 106b dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikacji podatkowej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników lub numerem, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera ten numer.

Co więcej, przewidziano dodatkową sankcję za niedostosowanie się do powyższego wymogu. Na podatnika, który naruszy powyższy przepis, zostanie nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której dane wykroczenie dotyczy.

WARUNKI REZERWACJI I REZYGNACJI HOTEL ROOMS & APARTMENTS POLARIS

1. Rezerwacji można dokonać poprzez telefoniczne zamówienie pobytu lub poprzez wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail). Po dokonaniu rezerwacji, na wskazany adres e-mail zostanie wysłany dokument będący potwierdzeniem rezerwacji wraz z warunkami rezerwacji.

2. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie 2 dni roboczych (od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji) w wysokości 40 % całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.

3. Zadatek powinien być wpłacony na konto obiektu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgoda Gościa. Tytuł wpływu powinien zawierać: imię, nazwisko, termin pobytu.

konto firmowe:

Hotel Rooms & Apartaments Polaris s.c., Natalińska 14, 05-805 Otrębusy

PKO BP 58144013870000000015485442

4. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu przyjazdu w recepcji hotelu podczas zameldowania.

5. Wpłacając zadatek prosimy o informację, czy będzie potrzebna faktura oraz podanie dokładnych danych w przypadku konieczności jej wystawienia. FV może zostać wystawiona tylko w dniu wystawienia paragonu.

6. Wpływ zadatku na konto, a tym samym potwierdzenie rezerwacji hotel potwierdzi droga e-mailową.

7. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku, a w szczególności nie przybycia, skrócenia pobytu w deklarowanym i potwierdzonym terminie.

8. Zadatek nie może być wykorzystany jako pokrycie kosztów częściowego(skróconego) pobytu.

9. Potwierdzona wpłatą zadatku rezerwacja określa ściśle miejsce i termin pobytu

10. Nie ma możliwości zmiany terminu potwierdzonego pobytu w rozliczeniu wpłaconego zadatku w okresie nie krótszym niż 30dni od planowanej daty przyjazdu, o ile jest taka dostępność.

11. Reklamacje związane z pobytem należy składać pisemnie na adres: Hotel Rooms & Apartments POLARIS s.c., ul. Natalińska 14, 05-805 Otrębusy lub na adres email rezerwacje@krynica-morska-polaris.pl. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

UWAGA!

Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

USTAWA O VAT
art. 106b dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikacji podatkowej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników lub numerem, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera ten numer.

Co więcej, przewidziano dodatkową sankcję za niedostosowanie się do powyższego wymogu. Na podatnika, który naruszy powyższy przepis, zostanie nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której dane wykroczenie dotyczy.